شرایط عمومی و فرآیندهای همکاری

شرایط عمومی ویراتکی‌ها به شرح زیر راست:

  • پایبندی به قوانین جمهوری اسلامی ایران
  • پایبندی کامل به قرارداد و آیین نامه های داخلی شرکت ویراتک شریف
  • دارای نظم کاری
  • متعهد به اصول و اخلاق حرفه‌ای کار
  • دارای روحیه حل مسئله، کنجکاو و پرانرژی

 

همچنین مراحل استخدام در ویراتک به شرح زیر است:

  • ارسال رزومه: ارسال رزومه به آدرس info@viratech.ir
  • بررسی رزومه ها (کمیته جذب عمومی): بررسی رزومه ها و تماس با منتخبان جهت مصاحبه حضوری
  • مصاحبه و آزمون (کمیته جذب واحدهای فنی): مصاحبه حضوری با نیروهای انتخاب شده و شرکت آن ها در آزمون (پاسخ به یک یا دو سؤال تئوری یا عملی ساده جهت تشخیص میزان تسلط دانشجویان و مهندسان به مباحث فنی-تجاری مورد نیاز)
  • دوره آزمایشی:حضور یک ماهه در ویراتک و همکاری در پروژه ها
  • عضویت رسمی:تمدید قرارداد به مدت یازده ماه دیگر در صورت رضایت عضو جدید و مدیر پروژه مربوطه

position