در پی هوشمند کردن سامانه های حمل و نقل کشوری، اتوبوس‌رانی اراک نیز به سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل ویراتک شریف (ره نگر) تجهیز شد.

اتوبوس‌رانی اراک که در حال حاضر دارای ۱۷۰ عدد خودرو است که در ۳۰ خط مختلف خدمت‌رسانی می کنند، با توجه به به رفاه حال مسافران و بهبود بخشی در امر تردد ناوگان و نظم بخشیدن ناوگان، اتوبوس‌های خود را به سیستم مدیریت ناوگان تجهیز کرد.

سامانه ره‌نگر با قابلیت‌های پیشرفته مدیریت حمل و نقل، به مدیران شهری کمک می‌کند تا بتوانند وضعیت حمل و نقل ناوگان اتوبوس‌رانی را به خوبی تحلیل کرده و با توجه به شاخص‌های عملکردی ناوگان مانند سرخط خطوط، متوسط تاخیر اتوبوس‌ها در خطوط مختلف، متوسط زمان سفر مسافران، باعث بهبود عملکرد و خدمت‌رسانی ناوگان اتوبوس‌رانی شوند.