ویراتک در نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری دانشگاه صنعتی شریف با ارائه فعالیت‌های انجام شده و محصولات تولید شده خود، حضور موثری داشت. ویراتک با بیان نیازهای کشور به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان و ارائه تعریف مناسب از یک اقتصاد و مجموعه دانش‌بنیان در راستای اهداف و ماموریت کشور، خود را ملزم به حرکت در راستای تحقق این نیازمندی‌ها دانست. در این چارچوب، جلساتی با حضور مدیران ویراتک برای بیان نقطه نظرات این شرکت به منظور شکل‌دهی نگاه موثر به ادبیات دانش بنیان برگزار گردید.